Privacybeleid

 

1. VOORAFGAANDE MEDEDELING

Door het invoeren van gegevens op deze site:

  • verklaart u (i) dat de over uzelf verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn en (ii) dat u deze gegevens regelmatig zal bijhouden en aanpassen zodat ze ook waarheidsgetrouw, juist, up-to-date en volledig blijven;
  • erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat de gegevens doorgegeven zullen worden naar, en verzameld worden door de diverse bedrijven die deel uitmaken van de groep Adecco, met het oog op een eventuele rekrutering door één van deze vennootschappen.

2. VEILIGHEID

U verbindt er zich toe Adecco België onmiddellijk op de hoogte te brengen van ieder niet geautoriseerd gebruik van uw rekening en/of uw paswoord en/of iedere inbreuk op de veiligheid.

U aanvaardt dat Adecco België geen enkele garantie kan bieden tegen de verwijdering
of onvolkomenheden in de opslag van berichten, mededelingen of andere inhoud die
verspreid of doorgegeven wordt via de site.

3. RESPECT VOOR DE PRIVACY

Adecco garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld zullen worden, conform de verordeningen in de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy, betreffende de behandeling van persoonsgebonden gegevens.

De persoonlijke gegevens die u ons meedeelt, zijn vertrouwelijk en zullen in geen enkel geval doorgegeven worden aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

Adecco zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor direct-marketingdoeleinden, behalve bij uw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming.

U hebt het recht om kosteloos rechtzetting of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. U kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijke vraag hiertoe, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar het dichtstbijzijnde Adecco-kantoor.

U hebt in bijzondere gevallen het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van ernstige en wettelijke redenen, behalve (i) als deze gegevens werden verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) als ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarvan u zelf het onderwerp uitmaakt, of ook (iii) als ze gebruikt worden voor een doel waarvoor u zelf ondubbelzinnig uw toestemming heeft gegeven.

4. CLAUSULE VAN NON-AANSPRAKELIJKHEID

Het is onze bedoeling om juiste en bijgewerkte informatie te verspreiden. Adecco zal echter geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen betreffende de informatie op deze site.

In geen enkel geval kan Adecco aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse, indirecte of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of van andere sites die eraan gelinkt zijn, meer bepaald elk financieel of commercieel nadeel, het verlies van programma’s of gegevens in uw informaticasysteem, of andere, zelfs als Adecco kennis heeft van het feit, dat dergelijke schade zou kunnen opduiken. Adecco kan noch door uzelf noch door derden aansprakelijk gesteld worden voor elke wijziging, schorsing, onderbreking of opzegging van uw toegang tot de site.

5. OPZEGGING

U erkent dat Adecco België het recht heeft om, geheel of gedeeltelijk, een einde te stellen aan het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord, uw gebruikersnaam en paswoord te annuleren, en om alle inhoudelijke gegevens op de site in te trekken en te verplaatsen, dit voor om het even welke reden, en meer in het bijzonder als de site niet gebruikt wordt of als Adecco België goede redenen heeft om aan te nemen dat u gehandeld heeft in tegenstrijdigheid tot deze algemene gebruiksvoorwaarden, of ze, naar de letter of de geest, heeft overtreden.

Adecco België kan de site eveneens eenzijdig en op ieder moment stopzetten. U erkent dat elke opzegging van uw toegang tot de site als gevolg van de hier genoemde bepalingen kan uitgevoerd worden, zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld.

6. COPYRIGHT

De groep Adecco is eigenaar van alle merknamen, logo’s en onderdelen van deze site. Ze worden zowel in de Benelux als daarbuiten beschermd door het auteurs- en merkenrecht.

Iedere vertaling, bewerking en reproductie, gedeeltelijk of in totaliteit, in welke vorm dan ook en in om het even welk land, is verboden zonder de toestemming van de groep Adecco.

7. BELGISCHE WETGEVING EN BELGISCHE RECHTBANKEN

Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De gebruiker van de site erkent dat enkel de Belgische rechtbanken bevoegd zijn in eventuele geschillen die betrekking hebben op het gebruik, de interpretatie en de implementatie van de informatie en gegevens op deze site.