Wetgeving

 

Vraag en antwoord m.b.t. jouw studentenjob

Alles wat je moet weten over je studentenjob vind je hieronder. Loon, veiligheid, arbeidsovereenkomst,...
Adecco maakt je wegwijs in de wettenjungle.

 

Hoe hou je zoveel mogelijk nettoloon over?

Sinds 1 januari 2012 gelden nieuwe regels inzake studentenarbeid.  Om een nettoloon te ontvangen dat bijna hetzelfde is als je brutoloon, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen :

  • Een studentenovereenkomst ondertekenen,
  • Niet werken tijdens de verplichte aanwezigheid op school.
  • Maximum 50 arbeidsdagen per jaar werken bij alle werkgevers samen tijdens een kalenderjaar (di. van 1 januari tem 31 december),
  • Een attest overhandigen gedownload op de studentenwebsite van de RSZ (https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html).

Als je als student voldoet aan de hierboven opgesomde voorwaarden, moet je slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71 % voldoen. Wanneer enkel deze solidariteitsbijdrage van 2,71 % wordt ingehouden op jouw loon, moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op jouw loon waardoor jouw nettoloon bijna overeenstemt met jouw brutoloon! 

Indien één van de opgesomde voorwaarden niet vervuld is, betaal je normale sociale zekerheidsbijdragen zoals elke werknemer in België. Concreet betekent dit dat een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% zal ingehouden worden op jouw brutoloon. Op dat ogenblik zal er ook bedrijfsvoorheffing van je loon ingehouden worden. Uiteraard kan je als student, op voorwaarde dat jouw inkomen per kalenderjaar onder een maximumgrens blijft (zie hierna), dit bedrag volledig terugvorderen van de belastingen.

Er bestaan dus 2 verschillende "statuten" voor studenten.

  • Enerzijds, kan je als student genieten van de eerste  50 dagen van een kalenderjaar als student “niet onderworpen aan RSZ”.  Wat betekent dat je enkel een solidariteitsbijdrage betaalt en waarbij er geen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op je loon;
  • Anderzijds kan je aansluitend op de 50 dagen werken als student “onderworpen aan RSZ”.  Wat betekent dat je gewone sociale zekerheidsbijdragen moet betalen op je loon en waarbij bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden zoals bij elke andere arbeider of bediende in België.

Terug naar boven


Wanneer mag je een studentenjob uitoefenen?

Als je als student wenst te werken, gelden er een aantal regels (loon, uurregeling, sociale voordelen...). Adecco zorgt er voor jou voor dat al deze regels worden nageleefd, zowel voor een job tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Maar eerst is het belangrijk te weten of je wel als student kan en mag werken!

Leeftijd

Je kan een studentenovereenkomst afsluiten, indien je:

  • minstens 16 jaar oud bent en onderwijs volgt met volledig leerplan (of 15 jaar indien je het tweede middelbaar gevolgd hebt). Indien je deeltijds onderwijs volgt is een arbeidsovereenkomst tijdens de schoolvakanties niet uitgesloten, consulteer je Adecco-consulent die samen met jou zal bekijken wat de mogelijkheden zijn..

Opmerking: als je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar) mag je enkel een arbeidsovereenkomst afsluiten indien je vader of moeder hun mondelinge of schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Studierichting

Jouw studierichting speelt geen rol (middelbaar, universitair, hoger technisch, artistiek, ...).

Statuut

Als student kan je één van de statuten aannemen die door de wetgever voorzien zijn (bediende, arbeider...) afhankelijk van de taken die je moet uitvoeren.

Andere

Je Adecco-consulent zorgt ervoor dat jouw dossier volledig in orde is én gaat na of alle wettelijke regels gerespecteerd worden (oa. arbeidskaart voor buitenlandse studenten, informatie omtrent veiligheid op het werk, enz … ).
Jouw Adecco-consulent staat steeds voor jou klaar voor elke vraag die je zou hebben ihkv. de job die je zal uitvoeren.

Terug naar boven


 

 

Hoe ziet een goede studentenovereenkomst eruit?

De overeenkomst die je met Adecco hebt afgesloten, biedt je de beste bescherming. In jouw arbeidsovereenkomst vind je alle informatie terug omtrent jouw tijdelijke tewerkstelling via Adecco. Veiligheid, betrouwbaarheid, bescherming: dit zijn de troeven van je overeenkomst bij Adecco.

Verplichting van een arbeidsovereenkomst – Belang van het arbeidsreglement

Voor het begin van je effectieve tewerkstelling wordt jou een arbeidsovereenkomst overhandigd die door jou ondertekend moet worden.
Adecco maakt het je gemakkelijk en zorgt voor deze arbeidsovereenkomst.
Van Adecco krijg je eveneens een arbeidsreglement en uiteraard kan je bij Adecco terecht met alle vragen die je nog zou hebben.
Uiteraard moet je ook rekening houden met de interne regels van de onderneming waar Adecco jou zal tewerkstellen; deze informatie krijg je rechtstreeks van de klant (bv. waar is de cafetaria, waar moet je een veiligheidshelm dragen, waar ligt de verbandskist, enz …)

Inhoud van een arbeidsovereenkomst– Intentieverklaring

Je wens om als uitzendkracht te werken, neemt concrete vorm aan als je bij jouw inschrijving in een Adeccokantoor een "intentieverklaring" ondertekent. Hierdoor ga je akkoord om als uitzendkracht aan het werk te gaan. In jouw arbeidsovereenkomst moeten oa. de hiernavolgende vermeldingen staan: jouw identiteit, geboortedatum, woonplaats, een beknopte beschrijving van jouw functie, begin-en einddatum van de overeenkomst, de plaats van tewerkstelling, het uurrooster, jouw loon, enz .. .

Adecco zorgt ervoor dat al deze gegevens vermeld zijn in jouw arbeidsovereenkomst; jouw Adecco-consulent kan je meer uitleg geven indien je nog vragen zou hebben.

Proefperiode

Tijdens de proefperiode kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigd worden, zonder enige opzeggingstermijn noch vergoeding.

Terug naar boven


  

Einde van je arbeidsovereenkomst

Aangezien je arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur is, loopt deze overeenkomst automatisch ten einde op de datum die in de overeenkomst werd overeengekomen zonder dat nog enige vorm van opzegging of vergoeding vereist is. Natuurlijk kan aan jouw arbeidsovereenkomst steeds een einde worden gesteld om dringende reden, tijdens de proefperiode of in onderling akkoord.

Terug naar boven


  

Nachtarbeid

In principe is nachtarbeid (dwz. arbeid die tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens wordt uitgevoerd) verboden, behalve voor sommige werkzaamheden en in sommige sectoren (horeca, gezondheidszorg, enz …). Adecco waakt streng over een correcte toepassing van deze regels. Raadpleeg jouw Adecco-consulent voor meer informatie.

Terug naar boven


  

Arbeid op zondag of feestdagen

Jongeren (minder dan 18 jaar oud) mogen in principe niet op een zondag of een feestdag werken. In sommige sectoren (zoals de horeca, enz …) mogen jongeren van minder dan 18 jaar echter één zondag op de twee worden tewerkgesteld of op feestdagen.

Terug naar boven


  

Wat als je ziek wordt?

Als je ziek wordt, moet je Adecco onmiddellijk verwittigen. Aan Adecco moet je binnen de 48 uur eveneens een medisch attest bezorgen.

Tijdens je ziekteperiode zal je geen loon ontvangen als je anciënniteit minder dan een maand bedraagt. Indien je een maand anciëniteit of meer hebt, heb je recht op gewaarborgd loon.

Terug naar boven


  

Veiligheid op het werk

Jouw veiligheid en gezondheid zijn dé hoofdbekommernis van Adecco. Adecco bezorgt je informatie over de job die je zal moeten uitoefenen; natuurlijk zal de onderneming waar je via Adecco tewerkgesteld wordt jou exact uitleggen hoe je je job moet uitvoeren en jou de specifieke veiligheidsvoorschriften binnen hun onderneming uitleggen.

Als jongere mag je bepaalde werkzaamheden niet uitoefenen. Aangezien er een aantal uitzonderingen op deze regel zijn, ga je best langs bij jouw Adecco-consulent mocht je daarover specifieke vragen hebben.

Als je een ongeval hebt op het werk of op de weg van of naar je werk, moet je onmiddellijk Adecco waarschuwen, je medisch(e) attest(en) onmiddellijk (binnen de 48u) aan Adecco bezorgen en je mutualiteit verwittigen.

Adecco heeft voor al haar werknemers, en dus ook voor haar studenten, een arbeidsongevallenverzekering gesloten. Als student heb je, zoals elke andere uitzendkracht bij Adecco, onder dezelfde voorwaarden recht op tussenkomst van deze verzekering.

Terug naar boven


  

Verdien je zoveel als je collega?

Jawel. Een tewerkstelling via Adecco bij een onderneming houdt in dat je evenveel wordt betaald als een werknemer met een gelijkwaardig profiel (ervaring, kwalificaties, …) in dezelfde functie in dienst bij die onderneming.

Terug naar boven


  

Wie betaalt je loon?

Adecco betaalt jouw loon. Op het einde van de maand krijg je een loonfiche.

Terug naar boven


  

Krijg je vakantiegeld?

Indien je enkel een solidariteitsbijdrage hebt betaald (zie hierboven), heb je geen recht op vakantiegeld.

Indien je daarentegen de normale sociale zekerheidbijdragen van 13,07 % hebt betaald, heb je recht op vakantiegeld. Heb je als arbeider gewerkt, dan zal jouw vakantiegeld in mei van het jaar dat volgt op je tewerkstelling uitbetaald worden door de vakantiekas arbeiders. Heb je als bediende gewerkt, dan zal het vakantiegeld op het einde van jouw arbeidsovereenkomst uitbetaald worden door Adecco.

Terug naar boven


  

Krijgen je ouders nog kinderbijslag?

Het recht op kinderbijslag kan onder welbepaalde voorwaarden behouden blijven na de leeftijd van 18 jaar tot je als student de leeftijd van 25 jaar bereikt hebt.

Je moet drie gevallen onderscheiden.

A) Je volgt voltijds onderwijs:

=> en je werkt tijdens het 3de kwartaal:
*  zijn er geen beperkingen om het kindergeld te behouden  (ongeacht de gepresteerde dagen/uren, het loon)
=> en je werkt tijdens het 1ste, 2de en 4de kwartaal:
*  mag je maximum 240 uren per kwartaal werken om het kindergeld te behouden  (bij overschrijding gaat het recht verloren voor het volledige kwartaal)

 

B) Je volgt deeltijds onderwijs:

Je inkomsten mogen niet meer dan  520,08 € bruto/maand bedragen, ongeacht de periode van tewerkstelling. Bij overschrijding van dit bedrag verlies je het recht op kindergeld.

C) Ben je schoolverlater?

*  Mag je tijdens het 3de kwartaal maximum 240 uren werken.
*  Wie in de laatste zomervakantie meer dan 240 uren werkt, heeft geen recht meer op kinderbijslag als student. Ben je reeds ingeschreven als werkzoekende, kan je wel nog kinderbijslag krijgen als je maandelijkse inkomen niet hoger zijn dan € 520,08 bruto per maand.

 

 

 

 

Terug naar boven


  

Wat met de belastingen?

Fiscaal ten laste of niet in 2016?

De student die deel uitmaakt van het gezin van zijn ouders op 1/1/2017 (dwz. met hen samenwoont) blijft fiscaal ten laste van hen als zijn/haar jaarlijkse inkomsten niet meer bedragen dan een vastgelegde grens.

Het netto belastbaar bedrag van de inkomsten varieert naargelang de gezinstoestand van de student en is voor 2016 (aanslagjaar 2017) als volgt bepaald:

  • De student is "ten laste van een gezin": het maximaal netto belastbaar jaarbedrag bedraagt 3 140 EUR.
  • De student is "ten laste van een alleenstaande belastingbetaler: het maximaal netto belastbaar jaarbedrag bedraagt 4 530 EUR
  • De student is "gehandicapt en ten laste van een alleenstaande belastingbetaler": het maximaal netto-belastbaar jaarbedrag bedraagt 5 750 EUR

Je moet rekening houden met alle inkomsten die je ontvangt in 2016, dus ook met het onderhoudsgeld dat je mogelijkerwijze ontvangt. Weliswaar moet enkel rekening gehouden worden met het onderhoudsgeld dat je ontvangt boven de grens van 3 140 EUR.

Hou ook rekening met het feit dat er een standaard vrijgesteld bedrag geldt van 2 610 EUR voor studenten Maw met de eerste 2 610 EUR bruto belastbaar die je verdient, wordt geen rekening gehouden; pas daarna gelden de grenzen zoals hierboven vermeld.

Moet jij belasting betalen? Een aangifte indienen?

Je ontsnapt er niet aan!

De inkomsten die je als student ontvangt worden beschouwd als echte persoonlijke inkomsten voor jezelf waardoor je verplicht je eigen persoonlijke aangifte aan de personenbelasting moet indienen. Voor jouw tewerkstelling als student ontvang je dan ook van Adecco een jaarlijkse fiscale fiche 281.10.

Zodra jouw netto belastbare inkomsten een welbepaalde grens overschrijden, moet je zoals elke werknemer in België belastingen betalen. Voor 2016 werd deze grens vastgelegd op 10 141 EUR bruto belastbaar. Adecco houdt vanaf je eerste werkdag een vast percentage van minimum 11,11% bedrijfsvoorheffing in op jouw loon, behalve wanneer je als student enkel de solidariteitsbijdrage hebt betaald (zie hierboven). Bedragen jouw inkomsten als student niet meer dan het bedrag hierboven, dan zal de door Adecco ingehouden bedrijfsvoorheffing aan jou worden terugbetaald via jouw belastingsaangifte.

 

Algemene opmerking.
Alle bedragen op deze informatiepagina worden elk jaar geïndexeerd. Hou daar rekening mee. De vermelde bedragen zijn deze die gelden voor het aanslagjaar 2017 (jouw inkomsten van 2016).