We ontvangen jou graag veilig in onze kantoren en bij voorkeur op afspraak.
Om jouw en onze gezondheid te respecteren, is het dragen van een mondmasker voortaan verplicht. Meer info.

Nous vous accueillons en toute sécurité dans nos agences et de préférence sur rendez-vous.
Afin de respecter votre et notre santé, le port d’un masque buccal est désormais obligatoire. Plus d'infos.


Wetgeving: vraag en antwoord over studentenjobs

Hoe zit het met de wetgeving rond studentenjobs? Om je wegwijs te maken in de wettelijke en administratieve kantjes van studeren en werken, verzamelden we alle relevante informatie op één pagina. Handig! Je leest hier alles wat je moet weten over je werkovereenkomst, je verloning, veiligheid op de werkvloer, belastingen, …

Artikels

Wanneer mag je een studentenjob uitoefenen?

Voor jobstudenten bestaan er heel wat specifieke regels rond loon, uurregeling, sociale voordelen, enzovoort. Adecco helpt jou en je werkgever alle regels na te leven, zowel voor een job tijdens het academiejaar als tijdens de zomervakantie.

Ben je niet zeker of je als jobstudent mag werken?
Dit zijn de criteria:

Je kan een studentenovereenkomst afsluiten als je minstens 15 jaar oud bent, minstens de eerste twee jaar van het secundair onderwijs hebt afgerond en onderwijs met een volledig leerplan volgt. Je moet aan alle drie de voorwaarden voldoen.

Let wel: als je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), mag je enkel een arbeidsovereenkomst afsluiten als je vader of moeder mondelinge of schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Als je deeltijds onderwijs volgt, is een arbeidsovereenkomst tijdens de schoolvakanties niet altijd uitgesloten. Je Adecco-consulent bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Jouw studierichting speelt geen enkele rol.

Als student kun je een van de statuten aannemen die de wetgever voorzien zijn, zoals bediende en arbeider. Het statuut is afhankelijk van je takenpakket.

Je Adecco-consulent maakt jouw dossier volledig in orde én gaat na of alle regels gerespecteerd worden. Je consulent staat altijd voor jou klaar en beantwoordt al je vragen met veel plezier.

Alles wat je moet weten over je studentenjob:

Om als uitzendkracht aan de slag te gaan, schrijf je je in bij een Adecco-kantoor en onderteken je een ‘intentieverklaring’. Zo verklaar je je akkoord om als uitzendkracht te zullen werken.

Voor het begin van je effectieve tewerkstelling wordt je een arbeidsovereenkomst overhandigd. Daarin vind je alle informatie terug omtrent je tijdelijke tewerkstelling als jobstudent via Adecco. De overeenkomst die je met Adecco hebt afgesloten, biedt je de beste bescherming. Veiligheid, betrouwbaarheid, bescherming: bij Adecco kun je erop rekenen.

De arbeidsovereenkomst moet de volgende zaken vermelden:

 • Identiteit
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Beknopte beschrijving van jouw functie
 • Begin-en einddatum van de overeenkomst
 • Plaats van tewerkstelling
 • Uurrooster
 • Loon

Maar daar hoef jij je alvast geen zorgen over te maken. Adecco maakt het je makkelijk en brengt alles voor jou in orde, zodat je de overeenkomst alleen nog moet lezen en ondertekenen. Ook het arbeidsreglement krijg je van ons.

Uiteraard moet je ook rekening houden met de interne regels van de onderneming waar je via Adecco zult werken. Informatie over de cafetaria, de verbandkist, de interne veiligheidsvoorschriften, … ontvang je rechtstreeks van de werkgever.

Aangezien je arbeidsovereenkomst een overeenkomst van bepaalde duur is, loopt ze automatisch ten einde op de datum die in de overeenkomst werd overeengekomen, zonder dat nog enige vorm van opzegging of vergoeding vereist is. Natuurlijk kan aan jouw arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming altijd een einde worden gesteld om dringende reden. Tijdens de proefperiode kan de overeenkomst op elk ogenblik beëindigd worden, zonder enige opzeggingstermijn of vergoeding.

In principe is nachtarbeid – arbeid die tussen 20 uur en 6 uur wordt uitgevoerd – verboden voor jobstudenten, behalve voor sommige werkzaamheden en in bepaalde sectoren, zoals de horeca of gezondheidszorg. Adecco waakt streng over een correcte toepassing van deze regel.

Als je jonger dan 18 bent, mag je in principe niet op een zondag of feestdag werken. Bepaalde sectoren, zoals de horeca, vormen hierop een uitzondering. Zo mag je in de horeca tewerkgesteld worden op een feestdag of op de helft van alle zondagen.

Als je tijdens de werkweek ziek wordt, moet je Adecco onmiddellijk op de hoogte brengen en ons binnen de 48 uur een medisch attest bezorgen. Tijdens je ziekteperiode ontvang je geen loon als je anciënniteit minder dan een maand bedraagt. Indien je een maand anciënniteit of meer hebt, heb je recht op gewaarborgd loon.

Sinds 2017 wordt studentenarbeid niet langer per dag geteld, maar per uur. Om een nettoloon te ontvangen dat bijna hetzelfde is als je brutoloon, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een studentenovereenkomst ondertekenen
 • niet werken wanneer je verplicht aanwezig moet zijn op school
 • niet meer dan 475 uur per jaar werken tijdens een kalenderjaar, bij alle werkgevers samen
 • Als je één uur werkt, gaat er één uur van de teller af. Het aantal uren kun je makkelijk checken via de website www.studentatwork.be.
 • een attest overhandigen (te downloaden via de link)

Als je als student voldoet aan de hierboven opgesomde voorwaarden, bedraagt je solidariteitsbijdrage 2,71 percent. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden, waardoor je nettoloon bijna hetzelfde is als je brutoloon. Een mooi voordeel van een studentenjob!

Als je niet voldoet aan een van de opgesomde voorwaarden, bijvoorbeeld als je meer dan 475 uur werkt, betaal je dezelfde sociale zekerheidsbijdragen als gewone werknemers. Er wordt dan een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07 percent ingehouden op je brutoloon, alsook een bedrijfsvoorheffing. Gelukkig kun je dat bedrag wel volledig terugvorderen van de belastingen, zolang je inkomen per kalenderjaar onder de maximumgrens blijft (zie ‘Wat met de belastingen?’).

Ja. Een tewerkstelling via Adecco houdt in dat je hetzelfde loon krijgt als een werknemer met een gelijkwaardig profiel (ervaring, kwalificaties, …) in dezelfde functie bij dezelfde onderneming.

Adecco betaalt jouw loon. Op het einde van de maand krijg je een loonfiche.

Als je enkel een solidariteitsbijdrage hebt betaald (zie hierboven), heb je geen recht op vakantiegeld.

Heb je daarentegen de normale sociale zekerheidsbijdragen van 13,07 percent betaald, dan heb je wel recht op vakantiegeld. Werk je als arbeider? Dan zal jouw vakantiegeld in mei van het jaar dat volgt op je tewerkstelling uitbetaald worden door de vakantiekas voor arbeiders. Heb je als bediende gewerkt, dan zal het vakantiegeld op het einde van jouw arbeidsovereenkomst uitbetaald worden door Adecco.

Bij de 6de staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat de regeling anders is afhankelijk van de regio waar je woont.
De informatie die je zoekt, vind je daarom op de volgende websites:

In Brussel wordt de hervorming pas in 2020 van kracht. Het beheer van de kinderbijslag blijft intussen dus nog in handen van Famifed(nieuw venster).

Wat met de belastingen?

Een student die bij zijn ouders woont op 1/1/2019, blijft fiscaal ten laste van zijn ouders als zijn jaarlijkse inkomsten niet meer bedragen dan een vastgelegde grens.

Het netto belastbaar bedrag van de inkomsten varieert naargelang de gezinstoestand van de student. Dit zijn de regels voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten van 2018):

 • De student is ‘ten laste van een gezin’: het netto belastbaar jaarbedrag bedraagt maximaal 6.942,50 euro.
 • De student is ‘ten laste van een alleenstaande belastingbetaler’: het netto belastbaar jaarbedrag bedraagt maximaal 8.792.50 euro.
 • De student is ‘gehandicapt en ten laste van een alleenstaande belastingbetaler’: het netto belastbaar jaarbedrag bedraagt maximaal 10.417,50 euro.

Je moet rekening houden met alle inkomsten die je ontvangt in 2018, dus ook met het onderhoudsgeld dat je misschien krijgt (boven de grens van 6.942,50 euro).

Voor studenten geldt een standaard vrijgesteld bedrag van 12.657,14 euro per jaar. Met de eerste 12.657,14 euro bruto belastbaar (per jaar) die je verdient, wordt dus geen rekening gehouden. Pas daarna gelden de hierboven vermelde grenzen.

Tja, je ontsnapt er niet aan!

De inkomsten die je als student ontvangt, worden beschouwd als jouw persoonlijke inkomsten. Daarvoor moet je dus een persoonlijke aangifte aan de personenbelasting indienen. Voor je tewerkstelling als student ontvang je van Adecco een jaarlijkse fiscale fiche 281.10.

Zodra je netto belastbare inkomsten een welbepaalde grens overschrijden, moet je zoals elke werknemer in België belastingen betalen. Voor 2019 werd de grens vastgelegd op 12.657,14 euro bruto belastbaar. Adecco houdt vanaf je eerste werkdag een vast percentage van minimum 11,11 percent bedrijfsvoorheffing in op jouw loon, behalve wanneer je als student enkel de solidariteitsbijdrage betaalt (zie hierboven). Bedragen jouw inkomsten als student niet meer dan het bedrag hierboven, dan zal de ingehouden bedrijfsvoorheffing aan jou worden terugbetaald via jouw belastingaangifte.

Veiligheid op het werk

Jouw veiligheid en gezondheid zijn dé hoofdbekommernis van Adecco. We bezorgen je uiteraard alle informatie over de job die je zult uitoefenen, en ook de onderneming waar je via Adecco zult werken, legt je precies uit hoe je je job moet uitvoeren en wat de veiligheidsvoorschriften zijn.

Als jongere mag je bepaalde werkzaamheden niet uitoefenen. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op deze regel. Als je daar vragen over hebt, neem je het best contact op met je Adecco-consulent.

Bij een ongeval op het werk, op weg naar huis van je werk, of op weg naar je werk, moet je Adecco zo snel mogelijk waarschuwen. Bezorg ons je medisch(e) attest(en) binnen de 48 uur en verwittig ook je mutualiteit.

Adecco heeft voor al haar werknemers, en dus ook jobstudenten, een arbeidsongevallenverzekering. Als student heb je onder dezelfde voorwaarden recht op tussenkomst van deze verzekering.

Algemene opmerking

De bedragen op deze pagina worden elk jaar geïndexeerd. De vermelde bedragen zijn geldig voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten van 2017).
We raden je ook aan om een kijkje te nemen op Student at work voor de meest recente informatie en bedragen.

Verwante artikels

Adecco Horeca Academy

Veel studenten klussen bij in de horeca, waar altijd vraag is naar jonge en flexibele werkkrachten. Maar wat als je geen horecaervaring hebt? Geen zorgen. In de Horeca Academy leren we je de kneepjes van het vak voor een job als keukenhulp, bar- of zaalmedewerker. En het kost je helemaal niks!

Lees meer
Opleidingen en Events

Je brandt van ambitie en hebt veel in je mars. Neem daarom de tijd om je talenten te ontplooien en jezelf ten volle te ontwikkelen. Zo haal je de beste jobs binnen en blink je gegarandeerd uit in je werk. Voor opleidingen en trainingen ben je bij Adecco aan het juiste adres.

Lees meer