Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Laatste update: maart 2022

Voorwerp en aanvaarding

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van (inclusief de toegang tot) deze website die wordt beheerd door Adecco Personnel Services NV, Adecco Construct NV, Adecco Professional Staffing NV, Noordkustlaan 16b, 1702 Groot-Bijgaarden, België (hierna "Adecco", "wij" of "ons" genoemd (voor meer gedetailleerde informatie, zie "Juridische informatie"), met inbegrip van de inhoud die via deze website beschikbaar wordt gesteld (de "Website").

Elke persoon die zich toegang verschaft tot de Website ("u") aanvaardt hierbij deze Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bezoek aan de Website en stemt ermee in zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, en uw gebruik van deze Website is onderworpen aan de huidige Gebruiksvoorwaarden op de datum van uw gebruik van de website. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u ermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken.

Op de content die wij via de Website aan u beschikbaar stellen (de "Content") kunnen speciale voorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden") van toepassing zijn, die u telkens aanvaardt wanneer u dergelijke Content opent. In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en enige Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden. Telkens wanneer u de Website en de Inhoud ervan opent, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en alle Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op die Inhoud

De Website is geen bron van advies of een middel om een zakelijke relatie van welke aard dan ook tussen u en ons tot stand te brengen, en heeft ook niet de pretentie dat te zijn.

Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om de Inhoud die wij op de Website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van de Website, of de gehele Website, beperken.

Wij hebben geen enkele verplichting om de Website beschikbaar te stellen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de Website om welke reden dan ook, op enig moment of gedurende enige periode, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.

Er is een index hieronder, zodat u direct naar de gewenste stukken kunt gaan als u dat liever wilt.

Index:

Gebruik van deze website

Inhoud

Geen aanbod of verzoek

Intellectuele eigendomsrechten

Links en koppelingen

Persoonlijke informatie

Geen garanties, Beperking van aansprakelijkheid

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Wijzigingen

Neem contact op met

Gebruik van deze website

U erkent en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat uw gebruik van de Website geschiedt onder uw uitsluitende en uitsluitende verantwoordelijkheid.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke Bijzondere Voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of een ander gegeven kiest of krijgt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door u gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken indien u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Door de website te bezoeken, stemt u ermee in dat u geen handelingen zult verrichten die ons imago, onze belangen of onze rechten of die van een van onze gelieerde ondernemingen ("Adecco Group Companies") kunnen schaden, of die de website kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten, of die het normale gebruik van de website door andere bezoekers op enigerlei wijze kunnen belemmeren.

Wij passen redelijke veiligheidsmaatregelen toe die afdoende zijn om het bestaan van virussen op te sporen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat de bestaande veiligheidsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat wij derhalve niet kunnen garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken aan uw computersystemen (hardware en software) of aan uw gegevens en bestanden die zich in uw systemen bevinden.

Inhoud

Wij zijn niet verplicht om de juistheid van de Inhoud te controleren, en garanderen niet dat de Inhoud bruikbaar, nauwkeurig, volledig of relevant is en/of dat de Inhoud up-to-date is. Wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor fouten of weglatingen met betrekking tot de Inhoud en de Website, behalve voor zover die aansprakelijkheid voortvloeit uit onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of uit overlijden of persoonlijk letsel dat het gevolg is van onze nalatigheid.

De opname van de inhoud op de website houdt op geen enkele wijze de levering van diensten op het gebied van personeel of enige andere vorm van dienstverlening in. Adecco en de bedrijven van de Adecco Group sluiten uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor beslissingen die u neemt op basis van de Inhoud.

Geen aanbod of verzoek

De informatie die op de website wordt verstrekt, is geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van, verhandelen van of transacties in Adecco effecten. Beleggers mogen niet op deze informatie vertrouwen voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle Content op de Website is ofwel ons eigendom of is gelicentieerd voor gebruik door ons. Alles wat u op de website ziet of leest (zoals afbeeldingen, foto's, illustraties, teksten, videoclips en ander materiaal) is wereldwijd beschermd door auteursrecht, ontwerp, handelsmerk en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom. U moet te allen tijde alle intellectuele-eigendomsrechten op de website en de inhoud respecteren, ongeacht of deze eigendom zijn van ons, van een van de bedrijven van de Adecco Group of van een derde partij. U mag de Inhoud niet verkrijgen of proberen te verkrijgen via andere middelen of procedures dan die welke u via de website ter beschikking zijn gesteld.

In geen geval verlenen deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website u enige intellectuele eigendomsrechten op de Website of de Inhoud, anders dan die welke hierin of in de Bijzondere Voorwaarden zijn uiteengezet. Het is u daarom uitdrukkelijk verboden om delen van de Website of de Inhoud te reproduceren, te transformeren, te distribueren of openbaar te maken, beschikbaar te stellen, te extraheren, te hergebruiken, opnieuw te verzenden of op enige andere wijze te gebruiken, op welke wijze of met welke procedure dan ook, behalve voor zover toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden of enige relevante Bijzondere Voorwaarden, of wanneer u dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of wanneer expliciet toestemming is verleend door de houder van de relevante rechten.

Links en koppelingen

Links naar andere websites die worden beheerd door derden die niet aan ons zijn gelieerd, kunnen op de Website worden aangegeven. De opname van een link naar dergelijke sites van derden impliceert geen goedkeuring van deze sites door ons, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige website van derden die gelinkt is aan of van deze Website. Wij hebben niet alle aan de Website gekoppelde sites gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van off-site pagina's of andere aan de Website gekoppelde sites. Het volgen van een link naar een andere off-site pagina of site van een derde partij is op eigen risico.

Voor elke link naar de Website vanaf een website van een derde partij is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Persoonlijke informatie

Het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden en toegankelijk is hier

Geen garanties, Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen of beweren wij niet dat de Website en/of de Inhoud nauwkeurig, volledig, foutloos of betrouwbaar is of dat het gebruik van de Website en/of de Inhoud geen inbreuk zal maken op rechten van derden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen of verklaren wij niet dat de functionele aspecten van de Website en/of de Inhoud vrij van fouten zullen zijn of dat de servers die deze ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van de Website en/of de Inhoud is voor uw risico, en alles op de Website wordt u aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Website of de Inhoud, hetzij direct of indirect, incidenteel, gevolgschade of anderszins. Wij wijzen bijvoorbeeld elke aansprakelijkheid af voor verlies van gebruik, onderbreking van zaken, winstderving of verlies van gegevens, ongeacht de vorm van de actie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze Website en de Inhoud ervan worden beheerst door het Belgisch recht, en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone rechtbanken van de stad Brussel, België.

Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en uw gebruik van deze Website is onderworpen aan de op dat moment geldende voorwaarden, telkens wanneer u de Website en de Inhoud ervan opent. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u ermee vertrouwd bent.

Neem contact op met

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zijn welkom en moeten worden gericht aan Adecco, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België via contracts.legal@adecco.be.

Als gevolg van nieuwe richtlijnen van het Europees Comité voor gegevensbescherming moeten wij duidelijkheid scheppen en moeten de juridische termen gebruiksvriendelijker en toegankelijker worden. Maak een Index met links naar de relevante sectie.