Privacy beleid

Adecco Personnel Services NV, Adecco Home Services NV en Adecco Construct NV (voor meer informatie: “Juridische Informatie" ), allen met maatschappelijke zetel te Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België (“Adecco”, “wij” “we”, “ons” of “onze”) verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit Beleid beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

 • Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant is afhankelijk van de locatie vanwaar u toegang hebt tot de Website.
 • Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld “Contact:”, “Stuur ons een bericht”, “Ontvang financiële updates”, of “Kom met ons in gesprek”). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Denk er wel aan dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketing e-mailberichten te sturen als u hiervoor kiest in het relevante contactformulier. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.
 • Wij kunnen ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons Cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren.
 • om te reageren op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt.
 • om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.
 • om ons te helpen de voor u relevantste content en diensten op de Website zo te creëren te publiceren en te verbeteren.
 • om te garanderen dat de via de Website geleverde content en diensten Worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is.
 • om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Website te gebruiken, wanneer u dat wenst.
 • om de Website , onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy ;
 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgevings- en overheidsinstanties ;
 • het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt ;
 • deze gegevens in beperkte gevallen zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profiling die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u of u op vergelijkbare wijze aanbelangen

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De bewaarperiodes van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt en het respectievelijke instrument waarin dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Het is niet mogelijk om binnen dit Beleid een overzicht te geven van de diverse bewaarperiodes in een redelijk inzichtelijk format. De criteria die worden gebruikt bij het bepalen van de toepasselijke bewaarperiode zijn dat wij de persoonsgegevens die staan beschreven in dit beleid zullen bewaren zo lang als (i) nodig is voor het respectievelijke doel, (ii) nodig is om onze zakelijke relatie met u uit te voeren, (iii) u daarvoor toestemming heeft gegeven en/of (iv) vereist is volgens de bij wet bepaalde retentieregels ”

Delen met derden

Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

 • Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van Website Inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de Website biedt, het leveren van marketingdiensten of u financiële updates verschaffen op uw verzoek. Deze leveranciers zijn gevestigd op de volgende locaties: . Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken . Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
 • Aan andere ondernemingen die behoren tot de Adecco Group (d.w.z. iedere onderneming die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van Adecco) Een overzicht van alle Adecco Group ondernemingen is hier ingevoegd https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/ met inbegrip van hun leveranciers, (onder)aannemers en agenten, die betrokken kunnen zijn bij het verstrekken van de Website of de content, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn of om eenvoudigweg te kunnen reageren op uw verzoeken (bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van contactformulieren).
 • Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten : Zullen wij uw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn

IP-adressen en cookies

Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Verwijs voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website naar ons Cookiebeleid.

Indien u uw computer met anderen gebruikers deelt, raden wij u aan om de optie 'onthoud mijn gegevens' niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt

Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.
 • Andere ondernemingen in de Adecco Group: wij hebben als gehele groep regelingen getroffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens altijd zijn afgeschermd met een afdoende beschermingsniveau.

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Beleid.

Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar de Adecco Group passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Gegevensbeveiliging

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten tot toegang tot, het wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens

Krachtens de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen.
 • Recht op het corrigeren van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op elk moment een dergelijk verzoek indienen en Adecco zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan ; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake bewaren van gegevens. In gevallen waarin wij overeenkomstig de wet beslissen dat aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldoen, zal Adecco dit zonder onnodige vertraging doen.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons contacteren op het volgende e-mailadres quality@adecco.be.

In de mate dat het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op eender welk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Privacycommissie (CBPL).

Marketingcommunicaties

Wij sturen u alleen marketingcommunicaties per e-mail als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

De formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, zijn voorzien van een selectievakje dat u kunt aanvinken als u ermee instemt marketingcommunicaties te ontvangen. Wanneer wij u marketingcommunicaties per e-mail sturen, kunt u ervoor kiezen geen verdere marketingcommunicaties te ontvangen door op ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de e-mail te klikken. U kunt ook op elk moment gebruikmaken van uw afmeldrecht opt-out door contact met ons op te nemen op : quality@adecco.be. met de volgende informatie: uw naam, uw e-mailadres, een contacttelefoonnummer, de marketingcommunicaties die u niet meer wilt ontvangen.

Wijzigingen aan dit Beleid

De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Alle wezenlijke wijzigingen aan dit Privacy Beleid zullen door passende kennisgevingen daarvan op deze Website gepubliceerd worden of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

Contact

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Beleid te sturen naar Adecco, Departement Quality, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België of naar quality@adecco.be.

U kunt een kopie van de mechanismes met betrekking tot de specifieke overdracht van uw persoonsgegevens opvragen door contact op te nemen metquality@adecco.be.

U kunt ook contact opnemen met onze plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: contracts.legal@adecco.be.