Gebruiksvoorwaarden

Voorwerp

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van (en de loutere toegang tot) de website adecco.be die beheerd wordt door Adecco Personnel Services NV, Adecco Home Services NV en Adecco Construct NV (voor meer informatie: “Juridische Informatie” ), allen met maatschappelijke zetel te Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België (hierna "Adecco", "wij" of "ons" genoemd), met inbegrip van de content en diensten die via deze website (de "Website") ter beschikking worden gesteld. Iedere persoon die toegang heeft tot de Website als gast of als gebruiker ("u") aanvaardt deze Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn tijdens uw bezoek aan de Website.

Door gebruik te maken van deze Website, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zult naleven.
Gelieve geen gebruik te maken van de Website indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

Op de content en diensten die wij via de Website ter beschikking stellen (respectievelijk de "Content" en de "Diensten"), kunnen bijzondere voorwaarden ("Bijzondere Voorwaarden") van toepassing zijn die u aanvaardt telkens u toegang heeft tot dergelijke Content en Diensten. In geval van een strijdigheid of onverenigbaarheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben op deze Gebruiksvoorwaarden.
U aanvaardt onderhavige Gebruiksvoorwaarden telkens u toegang heeft tot de Website en u aanvaardt de Bijzondere Voorwaarden telkens u de overeenkomstige Content of Diensten gebruikt.

Toegang tot de Website wordt op tijdelijke basis toegestaan, en wij behouden ons het recht voor de Content en de Diensten die we op de Website verlenen, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de Website op eender welk moment, voor eender welke periode en om eender welke reden.

Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van de Website of de volledige Website voor u, al dan niet geregistreerd, van tijd tot tijd beperken. Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enig ander gegeven kiest of verkrijgt in het kader van onze beveiligingsprocedures, dient u die gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, hetzij door u gekozen hetzij door ons aan u verstrekt, onbruikbaar te maken, indien u naar onze mening de verplichtingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website. Het is eveneens uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot de Website, zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven.

Gebruik van de website

De Website vormt geen bron van advies noch een middel om een zakenrelatie tussen u en ons op te bouwen en is daar evenmin voor bedoeld. U erkent en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat uw gebruik van de Website uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid is. Wanneer u de Website gebruikt, zult u geen daden stellen die ons imago, onze belangen en rechten en/of die van onze verbonden ondernemingen ("Ondernemingen van Adecco Groep België") kunnen schaden, of die de Website kunnen schaden, onbruikbaar maken of overbelasten, of die het normale gebruik van de Website door andere gebruikers op enigerlei wijze kunnen belemmeren. Wij treffen redelijke veiligheidsmaatregelen die toereikend zijn om de aanwezigheid van virussen op te sporen. Desondanks moet u zich ervan bewust zijn dat de bestaande veiligheidsmaatregelen voor computersystemen met internettoegang niet volstrekt betrouwbaar zijn en dat we bijgevolg de afwezigheid van virussen of andere elementen die uw computersystemen (hardware en software) of de in uw systemen opgeslagen gegevens en bestanden kunnen wijzigen, niet kunnen garanderen.

Content

Wij proberen ervoor te zorgen dat de Content van de best mogelijke kwaliteit en redelijk actueel is. Wij garanderen echter niet dat de Content nuttig, nauwkeurig, volledig, relevant en/of actueel is, en sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor fouten of nalatigheden met betrekking tot de Content en de Website. De Content in en op de Website houdt in geen geval het verlenen van diensten van uitzendarbeid in, noch van andere diensten, noch enige andere (handels-)transactie. Adecco en de Ondernemingen van Adecco Groep België sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor beslissingen die u op basis van de Content hebt genomen.

Geen aanbod of verzoek

De verschafte informatie op de Website vormt geen aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van aandelen van Adecco. Beleggers mogen niet op deze informatie vertrouwen om beleggingsbeslissingen te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle Content op de Website is ofwel onze eigendom, ofwel hebben we hiervoor een (gebruiks)licentie verkregen. Alles wat je op de Website ziet en leest (zoals woord – of beeldmerken, afbeeldingen, foto’s, illustraties, teksten, slogans, logo’s, videoclips en andere materialen) wordt wereldwijd beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht, ontwerp, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten zowel op de Website als op de Content en Diensten die eigendom zijn van ons, van een Onderneming van Adecco Groep België of van een derde, dient u altijd te respecteren. U mag de Content enkel verkrijgen of proberen te verkrijgen aan de hand van middelen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld door de Website.

In geen enkel geval zullen deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website u intellectuele eigendomsrechten verlenen op de Website, op de Content of op de Diensten dan deze die in de Gebruiksvoorwaarden of in de Bijzondere Voorwaarden zijn vastgesteld. Bijgevolg is het uitdrukkelijk verboden om eender welk onderdeel van de Website, de Content of de Diensten te reproduceren, te bewerken, te distribueren, openbaar of beschikbaar te maken, te onttrekken, opnieuw te gebruiken, door te sturen of op enigerlei wijze, met eender welk middel of via eender welke procedure te gebruiken, tenzij dat is toegestaan op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en/of de geldende wetgeving, of indien de rechthebbende daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Links en linken

De Website kan links bevatten naar andere websites die beheerd worden door niet-aangesloten derden. De aanwezigheid van links naar websites van derden impliceert niet dat wij die websites goedkeuren. We hebben niet alle aan onze Website gelinkte websites gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van webpagina’s buiten onze Website of andere aan onze Website gelinkte websites. Het openen van een link naar een pagina buiten onze Website of een website van derden is op eigen risico. Om van een website van derden naar onze Website te linken, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Persoonsgegevens en privacy

Ons Privacy beleid , dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, is van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens.

Geen garanties, beperkte aansprakelijkheid

Wij garanderen of beweren niet dat de Website, de Content of de Diensten nauwkeurig, volledig, foutloos of betrouwbaar zijn, noch dat het gebruik van de Website, de Content of de Diensten geen inbreuk vormt op rechten van derden. Wij garanderen of beweren niet dat de functionele aspecten van de Website, de Content of de Diensten foutloos zijn, noch dat de servers die het voorgaande beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere malware.

Het gebruik van de Website, de Content of de Diensten is op eigen risico. Alles op de Website wordt “als zodanig” en “naar beschikbaarheid” aangeboden zonder enige garantie.

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies ten gevolge van of in verband met het gebruik van de Website, de Content of de Diensten, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, en wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor verlies van gebruiksgenot, onderbreking van activiteiten, winstderving, verlies van gegevens of enigerlei incidentele, bijzondere of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling, op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs indien we op de mogelijkheid van dergelijke schade zijn gewezen.

WIJZIGINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Alle wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden in de toekomst zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn onmiddellijk bindend zonder enige vereiste van kennisgeving.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgische wetgeving. U stemt ermee in dat de Brusselse rechtbanken in België uitsluitend bevoegd zijn om uitspraak te doen over alle vorderingen die voortvloeien uit, of betrekking hebben op, uw gebruik van de Website. Wij behouden ons echter het recht voor gerechtelijke stappen wegens inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden tegen u te ondernemen bij een bevoegde rechtbank in het land waarin u woonachtig bent, of bij een bevoegde rechtbank in een ander land.

CONTACT

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden naar Adecco, Departement Quality, Noordkustlaan 16B, 1702 Groot-Bijgaarden, België, of naar Quality@adecco.be te sturen.

BEVEILIGING KANDIDATEN EN PHISHING

In verschillende landen is melding gemaakt van meerdere fraudepogingen met gebruikmaking van de naam Adecco. Denk eraan dat medewerkers van Adecco een kandidaat of partner NOOIT zullen verzoeken om te betalen tijdens het zoeken naar werk of een selectieprocedure.
We hebben vernomen dat de naam en het merk Adecco in verschillende landen gebruikt worden door personen zonder enige band met de Adecco Group. Die personen publiceren zonder onze toestemming werkaanbiedingen onder de naam 'Adecco' op algemene marktwebsites. We hebben reden om aan te nemen dat hun e-mails, brieven en telefoonoproepen en andere door hen ondernomen acties niets meer zijn dan onrechtmatige pogingen om werkzoekenden geld afhandig te maken en toegang te krijgen tot hun persoonlijke en vertrouwelijke informatie. We zijn momenteel op de hoogte van meerdere fraudegevallen met gebruikmaking van de naam Adecco in Canada, Frankrijk, Ghana, Hong Kong, Italië en de VS.

Bescherm uzelf

Controleer of uw contactpersoon een bevoegde vertegenwoordiger van Adecco is voordat u persoons-, identiteits- of bankgegevens verstrekt tijdens het proces van het zoeken naar een baan. U kunt bevestiging krijgen door contact op te nemen met een Adecco-kantoor in uw land. Wees op uw hoede voor onverwachte e-mails, instant messaging, voicemails of faxen die naar men beweert van Adecco komen. Als u een dergelijk bericht ontvangt, neem dan contact op met een Adecco-kantoor in uw land en ga na of het bericht authentiek is. Indien u meent het slachtoffer te zijn van fraude, raden we u ten stelligste aan het incident bij de lokale autoriteiten te melden.

Neem contact met ons op

Indien u misbruik van de naam en het merk Adecco wenst te melden, gelieve dan contact op te nemen met Adecco in het land waar het incident heeft plaatsgevonden. Als Adecco niet in dat land actief is, richt u dan tot: