VERKLARING PRIVACY INFORMATIE

 

Welkom bij Adecco!

Wij zijn verheugd over uw deelname aan onze wedstrijd en wensen u veel succes! Zoals je van ons gewend bent, verzamelen en gebruiken we informatie over jou om de wedstrijd goed te organiseren.

Adecco doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. In deze Privacyverklaring worden uw privacyrechten beschreven met betrekking tot de informatie die wij over u verwerken, evenals de stappen die wij nemen om uw privacy te beschermen. We weten dat het lang is, maar leest u deze verklaring alstublieft zorgvuldig door.  Hieronder vindt u een index, zodat u direct naar de relevante gedeelten kunt gaan als u dat liever doet.

 

Index

Enkele termen om duidelijk over te zijn

Welke persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt het bedrijf?

Waarom gebruiken wij persoonlijke informatie over u?

Wat zegt de wet hierover?

Moet u ons de persoonlijke informatie geven waar wij om vragen?

Verwerken wij informatie over u zonder enige menselijke tussenkomst?

Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke informatie?

Geven wij uw gegevens door aan derden?

Geven wij uw gegevens door buiten de Europese Unie?

Wat zijn uw rechten?

Hoe zit het met de beveiliging van gegevens wanneer u Adecco Systems gebruikt?

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?

 

Enkele termen om duidelijk over te zijn

 

Ten eerste moeten we duidelijk zijn over hoe we sommige woorden in deze verklaring gebruiken.

 

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in deze verklaring wordt u "de Deelnemer" of "U" genoemd.

Wanneer we spreken over 'ons' of de 'Onderneming' bedoelen we Adecco Personnel Services NV (en waar van toepassing, Adecco Luxembourg SA). Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Noordkustlaan 16b, 1702 Groot-Bijgaarden, België. Het bedrijf maakt deel uit van de Adecco Group, de grootste HR-dienstverlener ter wereld. Via haar verschillende bedrijven en business lines biedt de Adecco Group verschillende HR (Human Resources) activiteiten aan zoals uitzenden, detacheren, payroll services, werving & selectie, testoplossingen, loopbaantransitie, talentontwikkeling, training & opleiding, outplacement en internationale mobiliteit. Adecco organiseert nu een wedstrijd waarbij u een prijs kunt winnen (afhankelijk van de regels van de wedstrijd). Deze Verklaring is alleen van toepassing op uw deelname aan de Prijsvraag.

Voor het uitvoeren van onze wedstrijd maakt de Vennootschap gebruik van verschillende IT-systemen. In sommige gevallen biedt de Onderneming een Self-Service Portal ("Portal") aan.

Tenslotte is dit een verklaring over informatie en mensen. Het gaat om feiten over u, maar ook om meningen over u en die u koestert ("Ik ben een voetbalfan" bijvoorbeeld). Het gaat niet om informatie over het bedrijf (hoewel de twee elkaar soms overlappen).  Dit soort informatie wordt soms "Persoonlijke informatie", "Persoonlijk Identificeerbare Informatie" of "PII" genoemd. In deze Verklaring gebruiken wij de term "Persoonsgegevens".

 

Welke persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt het bedrijf?                  

Persoonlijke informatie die de onderneming gewoonlijk verzamelt, omvat, maar is niet beperkt tot:

·                uw naam en contactgegevens;

·                uw arbeidsverleden bij Adecco om te bevestigen dat u voldoet aan de deelnamevoorwaarden van de Wedstrijd;

·                als u contact met ons opneemt, bewaren wij een dossier van die correspondentie;

·                informatie over uw bezoeken aan onze website/portaalsite, waaronder (maar niet beperkt tot) uw IP-adres, browser, tijdstempel, locatie, verkeersgegevens van het land, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang verkrijgt. Deze informatie zal uw bezoek aan onze website/Portaal in de toekomst vergemakkelijken;

·                wij verzamelen ook informatie voor marketingdoeleinden en analyse, met inbegrip van informatie over hoe u reageert op e-mail, sms, telefoon en andere marketingcampagnes. Wij zullen u om uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd voordat wij marketingcommunicatie via deze middelen versturen;

 

·                foto's en video's van uw aanwezigheid bij een evenement in verband met de Wedstrijd (u krijgt tijdens de sessie de gelegenheid om te vragen niet te worden gefilmd of gefotografeerd);

 

 

Waarom gebruiken wij persoonlijke informatie over u?

De onderneming verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie:

1.     Om de wedstrijd waaraan je deelneemt te organiseren, en met je te communiceren over de wedstrijd;

2.     met uw toestemming kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken voor direct marketing, bijvoorbeeld via e-mail, messaging of telefoon;

3.     om gegevens aan derden over te dragen (zie hieronder);

4.     indien nodig, om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en 

5.     zullen wij uw informatie ook verwerken om:

a.     de beveiliging en bescherming van mensen, gebouwen, systemen en activa te bevorderen;

b.     toe te zien op de naleving van het interne beleid en de interne procedures;

c.      communicatie- en andere systemen die door de Adecco Group worden gebruikt, beheren;

d.     incidenten en klachten te onderzoeken of erop te reageren;

e.     om te promoten dat de Wedstrijd heeft plaatsgevonden en om hun inhoud te gebruiken (in het geval van foto's of video's van trainingssessies), om soortgelijke sessies intern en extern aan derden te verkopen. In dit geval zullen wij u om uitdrukkelijke toestemming vragen; en

f.      deel te nemen aan een potentiële of feitelijke aankoop of verkoop, of joint venture, van een bedrijf of onderneming of een deel daarvan, waarin een lid van de Adecco Group wenst deel te nemen.

Waarom en op welke basis gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht een in de wet vastgelegde grond te hebben om de gegevens die wij over u hebben, te verwerken. De wettelijke gronden kunnen zijn:

1.     Het uitvoeren van een contract of het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract 

Wanneer u deelneemt aan de wedstrijd van Adecco, is onze verwerking van persoonsgegevens voor al deze doeleinden gebaseerd op verwerkingsgronden zoals de uitvoering van een overeenkomst, of het op het punt staan een overeenkomst aan te gaan (doeleinden 1, 3, 4 en 5 hierboven), waarbij de overeenkomst moet worden opgevat als de wedstrijd.

 

2.     Naleving van wettelijke verplichtingen

Soms is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (doel 4). Overheidsinstanties, zoals belasting-, financiële of gegevensbeschermingsautoriteiten, kunnen persoonsgegevens bij ons opvragen en ons een wettelijke reden geven om informatie over u te verstrekken (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van een misdrijf). In deze omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens aan de autoriteiten te verstrekken.

 

3.     Vervulling van ons rechtmatig belang

De verwerking is noodzakelijk in het legitieme belang van Adecco bij de uitoefening van haar en haar medewerkers fundamentele rechten om een bedrijf te runnen op een manier die niet onnodig afbreuk doet aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden (doeleinden 1;3-5 hierboven). Dit betekent dat wanneer verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Adecco, wij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden afwegen tegen ons legitieme belang bij verwerking. Dit zorgt ervoor dat we gegevens niet zodanig verwerken dat uw belangen en grondrechten zwaarder wegen dan ons belang bij een dergelijke verwerking.

Wij zullen uw persoonsgegevens, anders dan op deze gronden, alleen verwerken met uw toestemming, hetgeen een verdere verwerkingsgrond is.

 

4.     Toestemming

Met uw vrijelijk gegeven en geïnformeerde toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing-doeleinden met betrekking tot verdere marketingactiviteiten van Adecco (doel 2).

Moet u ons de persoonlijke informatie geven waar wij om vragen?

Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar als je ons niet het vereiste minimum verstrekt, kun je niet aan de wedstrijd deelnemen.

Verwerken wij informatie over u zonder enige menselijke tussenkomst?

Nee, dat doen we niet.

Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke informatie?

Het Bedrijf kan uw persoonlijke informatie bewaren tot 2 jaar na uw deelname.

 

Geven wij uw gegevens door aan derden?                              

Zoals hierboven vermeld, maken wij uw gegevens gewoonlijk bekend aan derden. Dit gebeurt om de hierboven uiteengezette doeleinden te voltooien. Wij doen dit in de volgende omstandigheden:

•                Aan onze leveranciers/partners. Wij zullen bijvoorbeeld een partner inschakelen voor het uitvoeren van administratieve en operationele werkzaamheden ter ondersteuning van de wedstrijd. De leverancier(s) zal/zullen onderworpen zijn aan contractuele en andere wettelijke verplichtingen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en uw privacy te respecteren, en zullen alleen toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren

•                Wij zullen uw gegevens delen met de overheid, de politie, regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn, of indien het verstandig zou zijn om dat te doen; en

•                In het kader van due diligence met betrekking tot (of de uitvoering van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, kan het nodig zijn dat wij uw gegevens bekendmaken aan de kandidaat-verkoper of -koper en hun adviseurs.

Geven wij uw gegevens door buiten de Europese Unie?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie.

Wij zullen uw gegevens alleen buiten de EU doorgeven aan landen die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau voor u bieden (een lijst van die landen vindt u hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en of waar de Adecco Group passende maatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te beschermen (hiervoor gebruiken wij gewoonlijk een van de door de Europese Commissie goedgekeurde contracten voor gegevensoverdracht, waarvan u hier een kopie vindt: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

 

Wat zijn uw rechten?                                                 

·       Recht op toegang tot en kopie van uw persoonlijke informatie

U hebt het recht om te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, heeft u recht op toegang tot sommige van uw persoonsgegevens (via het portaal) en op bepaalde informatie over de wijze waarop deze worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronische kopie van uw gegevens te verstrekken. In een beperkt aantal gevallen heeft u ook het recht om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan te vragen, wat betekent dat wij deze op uw verzoek aan een derde partij zullen verstrekken.

·       Recht om uw persoonlijke informatie te corrigeren

Indien u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren, niet correct zijn, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden bijgewerkt of anderszins gecorrigeerd.  Wij raden u aan waar mogelijk het selfserviceportaal te openen en uw persoonsgegevens rechtstreeks bij te werken.

·       Recht om te wissen/recht om te worden vergeten

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.  U kunt te allen tijde een dergelijk verzoek indienen en Adecco zal beoordelen of uw verzoek moet worden ingewilligd, maar dit recht is onderhevig aan eventuele wettelijke rechten of verplichtingen wanneer we gegevens moeten bewaren. In situaties waarin we in overeenstemming met de wet bepalen dat uw verzoek om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen moet worden ingewilligd, zal Adecco dit zonder onnodige vertraging doen. Houd er rekening mee dat het bedrijf u mogelijk niet meer van dienst kan zijn wanneer uw gegevens eenmaal zijn verwijderd. Als u zich opnieuw bij het bedrijf wilt registreren, zult u uw gegevens opnieuw moeten invoeren.

·       Recht op beperking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen kan een dergelijke beperking van de verwerking echter de Diensten die u van ons kunt ontvangen, beperken.

·       Recht van bezwaar

 

Voor zover de verwerking van uw gegevens door het bedrijf gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van het bedrijf (en geen andere verwerkingsgrond) of betrekking heeft op direct marketing, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door het bedrijf onder verwijzing naar uw specifieke situatie.

 

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, klikt u hier.

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar contracts.legal@adecco.be. Wanneer u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zal het bedrijf van u verlangen dat u zich identificeert alvorens aan uw verzoek gevolg te geven.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de plaats waar u woont of werkt, of van de plaats waar zich volgens u een probleem in verband met uw gegevens heeft voorgedaan. De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (Autorité de Protection des Données).

Hoe zit het met de beveiliging van gegevens wanneer u Adecco Systems gebruikt?

Indien van toepassing, bent u verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens voor het portaal, in het bijzonder het wachtwoord dat wij u hebben gegeven of dat u hebt gekozen. Deze inloggegevens zijn voor uw eigen gebruik. Het is u niet toegestaan uw inloggegevens of andere accountgegevens met andere personen te delen.

Hoe kon u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze verklaring, meer informatie wilt over de manier waarop wij uw informatie beschermen (bijvoorbeeld wanneer wij uw informatie buiten Europa overdragen) en/of als u contact wilt opnemen met de Group Data Protection Officer (DPO) van het bedrijf en uw plaatselijke Privacy Lead, kunt u een e-mail sturen naar uw plaatselijke Privacy Lead via contracts.legal@adecco.be.

 

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?

De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen in deze Verklaring bekendmaken via passende kennisgevingen op deze website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen. 

 

Het Adecco team